MarinaParken
Algemene voorwaarden Residentie Bloemendaal

Versiedatum 31 maart 2024 

1.Toepassing algemene voorwaarden 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen, boekingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met MarinaPark Residentie Nieuw Bloemendaal en betrekking hebben op alle soorten accommodaties en kampeerplaatsen welke door Marinaparken worden verhuurd, hierna als gebruiker(s) van deze Algemene Voorwaarden in enkelvoud aan te duiden als ‘Verhuurder’. Op parkniveau kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, deze gelden dan naast onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien er strijdigheid bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de aanvullende (park)voorwaarden, prevaleren de aanvullende (park)voorwaarden.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘Huurder’ verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot tijdelijke huur/tijdelijk gebruik van accommodatie en/of campingplaats voor recreatieve doeleinden. Onder het begrip ‘Gebruikers’ wordt verstaan de personen die samen met de Huurder in de accommodatie verblijven.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of Huurder verwijst naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar Huurder verwijst of die door Huurder worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reservering
2.1 Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Marinaparken behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren. 
2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen en verblijven die geen recreatief karakter hebben doch niet uitsluitend, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
2.3 Indien Verhuurder een reservering in behandeling neemt, zendt Verhuurder binnen 14 dagen Huurder een (schriftelijke) opdrachtbevestiging, waarbij tevens een factuur is gevoegd. De opdrachtbevestiging alsmede de factuur dient Huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen, te worden meegedeeld aan Verhuurder.
2.4 Indien de Huurder binnen veertien (14) dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke opdrachtbevestiging inclusief factuur, dan dient Huurder onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de opdrachtbevestiging heeft verzonden, tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan Huurder heeft verzonden. Met dien verstande dat Huurder de bevestiging binnen veertien (14) dagen zult ontvangen. 
2.6 De overeenkomst betreft de huur van een accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar haar aard van korte duur is.


3. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst
3.1 Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de wijzigingen accepteert, kan Verhuurder wijzigingskosten in rekening brengen, welke tenminste € 10,00 per wijziging bedragen. 


4. Indeplaatsstelling
4.1 Het is de Huurder alsmede de andere gebruikers van het gehuurde niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.
4.2 Indien Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen dat Huurder en/of één of meer Gebruikers worden vervangen, zijn en blijven zowel de Huurder en/of Gebruikers alsmede de Huurder en/of andere Gebruikers die de oorspronkelijke vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.


5. Prijzen
5.1 Huurder is aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. De prijzen op de definitieve reserverings-bevestiging/factuur zijn bindend. Indien de kosten van Verhuurder (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Verhuurder het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan Huurder in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en heeft Huurder het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de opdrachtbevestiging door Verhuurder is verzonden.
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW volgens de richtlijnen van de BTW administratie ten tijde van de boekingsbevestiging. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief kunnen bij Huurder achter in rekening worden gebracht en geven Huurder geen recht de boeking te annuleren.
5.4 Het is niet mogelijk verschillende kortingen te combineren.
5.5 Kortingsacties zijn niet van toepassing op boekingen met een verblijf langer dan drie weken.
 
6. Extra kosten
6.1 De Huurder is behalve de huurprijs ook bijkomende kosten verschuldigd, zoals omschreven als bijkomende kosten op de reservering/factuur.

 7. Betalingen
7.1 Voor alle reserveringen geboekt langer dan 6 weken voor aankomst geldt dat 30% van de Reserveringswaarde binnen 1 dag na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van Verhuurder. De resterende 70% dient uiterlijk een 6 weken voor aankomst te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van het park. Bij reserveringen binnen 6 weken voor aankomst dient de gehele Reserveringswaarde binnen 1 dag na ontvangst van de opdrachtbevestiging te zijn voldaan.

7.2 Bij niet tijdige betaling van de aan Huurder gefactureerde bedragen, is Huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Verhuurder behoudt zich in dat geval het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 14 dagen is verstreken. Huurder is dan aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Verhuurder in verband met de reservering en de ontbinding heeft moeten maken, tevens is Huurder dan wettelijke rente verschuldigd. Naast het voorgaande heeft Verhuurder in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.
7.3 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op de Huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door Huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
7.4 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien Huurder vertrekt vóór de overeengekomen vertrekdatum. 
7.5 Indien Huurder op de overeengekomen aankomst dag niet verschijnt, dan is Huurder de gehele huursom aan Marinaparken verschuldigd. Marinaparken heeft het recht om de gehele huursom van Huurders creditcard te innen. 
7.6. Marinaparken heeft steeds het recht om vorderingen op Huurder uit welke hoofd dan ook, te verrekenen met de door Huurder uit welke hoofd dan ook, betaalde bedragen. 


8. Aankomst en vertrek (heet ook wel wisseldagen/verblijf)
8.1 Tenzij anders overeengekomen kan de gehuurde accommodatie op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging vanaf 15.00 uur worden betrokken en dient de accommodatie op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging vóór 11.00 uur verlaten te worden. Voor een campingplaats kan, tenzij anders overeengekomen, Huurder op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging zijn plaats vanaf 13.00 uur betrekken en op de overeengekomen dag van vertrek dient Huurder de plaats vóór 12.00 uur vrijgemaakt te hebben. Indien het park andere tijden hanteert, zullen die tijden gelden.
8.2 Indien Huurder de overeenkomst met Verhuurder voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Verhuurder daarmee akkoord gaat, is Verhuurder steeds gerechtigd een andere accommodatie/campingplaats aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de reserveringsbevestiging, heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.
8.4 Het park houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 09:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat van het gehuurde en de compleetheid van het inventaris. Op de vertrek dag dient Huurder eventuele sleutels, slagboompasjes en bandjes in te leveren. Het park behoudt zich het recht voor om eventuele onvolkomenheden of schade te verrekenen middels het SEPA-formulier.
8.5 Afwijkende aankomst- en vertrektijden dienen tijdig aan het park te worden doorgegeven. Bij te late uitcheck kan er een bedrag in rekening worden gebracht aan Huurder.

9. Huisdieren
9.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal 1 of 2 huisdieren van de Huurder of Gebruikers door Verhuurder toegelaten. Indien Huurder en/of andere Gebruikers huisdier(en) wensen mee te nemen dient Huurder dit direct bij reservering op te geven. In dat geval kan door Verhuurder een toeslag in rekening gebracht aan Huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in enkele types accommodaties en op enkele campinggedeelten.
 
9.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Katten mogen niet los buitenlopen. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
9.3 Een hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
9.4 Indien huisdieren gedurende de gehele huurperiode zijn gekooid, dient zulks ook bij reservering te worden opgegeven en behoeft geen toeslag te worden betaald.
9.5 Huisdieren van bezoekers zijn tegen betaling toegestaan mits het maximum niet overschreden wordt.
9.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor de bestemming vereist zijn.

10. Gebruik accommodatie en huishoudelijke reglementen
10.1 De gereserveerde/gehuurde accommodatie mag door de Huurder en/of Gebruikers enkel en alleen worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden. Onder strijdig gebruik met recreatieve doeleinden wordt in ieder geval verstaan:

- gebruik voor (tijdelijke) huisvesting in verband met het ontbreken van een feitelijk woonadres elders;
 - gebruik voor (tijdelijke) huisvesting in verband met werk;
 - gebruik ten behoeve van commerciële doeleinden in welke vorm dan ook;
 - elk ander gebruik in strijd met de (plaatselijke) wet- en regelgeving.

Indien Verhuurder op enig moment vermoedt dat in strijd met de recreatieve doeleinden door Huurder wordt gehandeld is Verhuurder onmiddellijk gerechtigd de reservering te annuleren, zonder dat Verhuurder hiervoor een vergoeding aan Huurder verschuldigd is.
Indien Verhuurder op enig moment vermoedt dat in strijd met de recreatieve doeleinden wordt gehandeld en de boeking is gemaakt binnen 14 dagen voor aankomstdatum, dan is Huurder bij annulering door Verhuurder een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde aan Verhuurder verschuldigd.
Indien Verhuurder bij of na aankomst van de Huurder en/of Gebruikers constateert dat in strijd met de recreatieve doeleinden wordt gehandeld, is Verhuurder gerechtigd om de reservering te annuleren en de Huurder en /of de Gebruikers uit de accommodatie te (laten) verwijderen. Huurder maakt alsdan geen aanspraak op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten. Door het aangaan van de reservering wordt uitdrukkelijk ingestemd met deze, voor Verhuurder zwaarwegende, voorwaarden met betrekking tot het recreatieve gebruik.
10.2 De Huurder en/of de Gebruikers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.   
10.3 Openbaar dronkenschap en drugsgebruik is niet toegestaan. Het is bovendien niet toegestaan om zich met geopende flessen of blikjes alcoholhoudende drank(en) over het park te bewegen of om deze dranken op andere plaatsen dan de gehuurde accommodatie of Brasserie te nuttigen.   
10.4 Daarnaast zijn de Huurder en/of de Gebruikers steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de Huurder en/of Gebruikers onmiddellijk gemeld te worden aan Verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de Huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, Gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
10.5 Indien door Huurder en/of Gebruikers en/of vanwege Huurder of Gebruikers aanwezige derden overlast van welke aard dan ook veroorzaken, dan wel zich schuldig maken aan wangedrag, kan Verhuurder de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast, dan wel wangedrag, indien andere gasten van het park of medewerkers van het park dit als zodanig kwalificeren. Wanneer de overeenkomst wegens overlast, dan wel wangedrag wordt ontbonden, komt Huurder geen restitutie van de huurprijs toe. 
10.6 Het is Verhuurder toegestaan de accommodatie zonder voorafgaande toestemming van Huurder of Gebruiker te betreden in alle gevallen waarin dit nodig is met betrekking tot de door verhuurder te verlenen service. Betreding kan alsdan plaatsvinden buiten aanwezigheid van Huurder of Gebruiker.
10.7 Het opladen van elektrische auto’s is uitsluitend toegestaan op de daarvoor ingerichte plaatsen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dergelijke voertuigen op te laden middels de stroomvoorziening van de accommodatie.
10.8 Het is niet toegestaan om in de accommodatie te roken. Wanneer in strijd met deze bepaling wordt gehandeld kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en inhouden op de waarborgsom, ter dekking van de kosten voor de reiniging van het gehuurde.
10.9 Gasten dienen zich te houden aan de door de het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement. Marinaparken heeft het recht de Huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom en/of te verrekenen middels het SEPA-formulier.
10.10 Marinaparken behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van Marinaparken. Huurder zal eveneens hebben te dulden dat tijdens het verblijf werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan de faciliteiten van het park.
10.11 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door Huurder, wordt door Marinaparken voor rekening van Huurder gebracht.
10.12 Huurder dient op de dag van vertrek: het beddengoed af te halen, de koelkast op 1 te zetten, de verlichting uit te schakelen, de thermostaat op 15°C te zetten en de ramen en deuren goed af te sluiten. Huurder zal het gehuurde op de dag van vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten.
10.13 Op het park gelden de reguliere verkeersregels. De maximumsnelheid op het park is 5 km/uur (stapvoets).
10.14 U mag bij uw accommodatie één auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats, tenzij de desbetreffende accommodatie over meer parkeerplaatsen beschikt. Het is niet toegestaan om reparaties aan motorvoertuigen te verrichten.
10.15 Het gebruik van de faciliteiten is op eigen risico. Bij de speelplaatsen, recreatieplas en andere speelgelegenheden is geen toezicht door Marinaparken.
10.16 Uw afval dient u zelf te deponeren in de diverse containers die zich in de milieustraat bevinden. 
10.17 Open vuur op het park is in verband met brandgevaar verboden.
10.18 Vuurwerk is niet toegestaan op het park.
10.19 Het ontsteken van open vuur is niet toegestaan. Wel kunt u gebruik maken van een elektrische barbecue. Houtskool en briketten zijn niet toegestaan! 
 
11. Borgsom
11.1 Verhuurder kan van Huurder voor of bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom kan worden vastgesteld met inachtneming van het totaal aantal personen van Huurder en Gebruikers die in een accommodatie verblijven. 

11.2 Het totaal bedrag van de borgsom dient:

- ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van Huurder en de Gebruikers;

- ter waarborging van de naleving van de parkregels in het algemeen, in het bijzonder de regels betreffende geluidsoverlast, het gebruik van(soft)drugs en misbruik van alcohol.

11.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Verhuurder gerechtigd de Huurder en/of andere Gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.
11.4 Indien Huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
11.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Verhuurder op de Huurder en/of Gebruikers en/of na inhouding als gevolg van het niet (herhaaldelijk) nakomen van de parkregels door de Huurder en/of Gebruikers, gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.


12. Annuleringskosten
12.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 25% van de Reserveringswaarde en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de gehele Reserveringswaarde.
12.2 Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.


13. Overmacht en wijzigingen
13.1 In het geval Verhuurder niet, dan wel tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij Huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie, andere periode, andere locatie, etc.).
13.2 Overmacht aan de zijde van Verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Verhuurder, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, pandemieën en epidemieën, overheidsingrijpen, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
13.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien Huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient Huurder dit (afhankelijk van de ingangsdatum van de huur uiterlijk) binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Verhuurder zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
 
14. Opzegging
14.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, zowel indien bij reservering persoonsgegevens van Huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven, als in het geval Huurder en/of andere Gebruiker(s) zich naar het oordeel van Verhuurder zodanig misdragen dat instandhouding van de huurovereenkomst niet kan worden verlangd. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de Reserveringswaarde of een gedeelte daarvan plaats.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Indien de wet zich hiertegen niet verzet beperkt Marinaparken haar aansprakelijkheid op de in dit artikel 15 genoemde wijzen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken, dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van Verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder, of  haar werknemers.
15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
5.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten of geleverde zaken.
15.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per Huurder/Gebruiker per verblijf.
15.5 Huurder is met Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Verhuurder (alsmede de eigenaar van de accommodatie indien dit niet Verhuurder is) ontstaan tijdens of door het gebruik daarvan door Huurder en/of Gebruikers, reisgenoten en/of derden die zich met toestemming van huurder in het park bevinden, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van Huurder, Gebruikers, reisgenoten en/of van derden die zich met toestemming van huurder in het park bevinden.
15.6 Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Huurder zelf, Gebruikers, reisgenoten of derden die zich met Huurders toestemming op het park bevinden.
15.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder alsdan verplicht is onmiddellijk aan Verhuurder te voldoen.
15.8 Marinaparken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van Huurder niet voldoet aan verwachtingen die Huurder daarvan had. 
15.9 Marinaparken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolgde van een verblijf op het terrein of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
15.10 Marinaparken is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden. 
15.11 Marinaparken is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers. 
15.12 Het kan zijn dat (een deel van) de parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten toegankelijk zijn in een bepaalde periode, raadt Marinaparken Huurder aan om dit bij het doen van de reservering na te vragen. 

16. Klachten
16.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Verhuurder kan Huurder van mening zijn dat Huurder een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf. Deze klacht dient Huurder in eerste instantie ter plaatse en direct na ontstaan of ontdekking bij de receptie van het park van het verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar Huurders tevredenheid worden afgehandeld dan dient Huurder haar klacht op schrift te zetten gedurende de huurperiode. 

17. Toepasselijk recht
17.1 Op de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Reisdocumenten
18.1 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor Huurders bestemming zijn vereist. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

19. Privacy
19.1 Verhuurder zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verhuurder stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden behoudens verwerking van de gegevens door derden conform een overeenkomst met Marinaparken. Zij zal de gegevens zelf (en enkel) gebruiken om u op de hoogte te houden van belangrijk nieuws aangaande het park en interessante aanbiedingen en/of arrangementen.
19.2 Op Huurders verzoek zal Verhuurder Huurders gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat Huurder geen gebruik meer kan maken van (een deel van) de diensten van Verhuurder. Zie voor het in dit punt vermelde uitgebreid onze Privacyverklaring.
19.3 Indien Huurder geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kan Huurder Verhuurder dat laten weten door het sturen van een e-mail naar lobbyresidentiebloemendaal@marinaparken.nl of gebruik te maken van het contactformulier. Van de elektronische nieuwsbrief kan afmelding plaatsvinden via de link welke staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.
 19.4 Foto’s en video’s. Indien een Huurder of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in Marinaparken publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Marinaparken, wordt dienst instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelf indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is. 
 19.5 In verband met de veiligheid en privacy op het park zijn drones niet toegestaan zonder toestemming van de Parkmanager. 


20. Algemeen
20.1 Kennelijke druk en zetfouten binden Verhuurder niet.
20.2 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande huurvoorwaarden.